Obec Čečelice

Čečelice

 Obec Čečelice

Čečelice letecké fotoOblast obce Čečelice se nachází ve Středočeské tabuli, v tzv. Mělnické kotlině. Nadmořská výška Čečelic je 239 m nad mořem. Po stránce klimatické patří území obce Čečelice, stejně jako celé Polabí, k suchým teplým oblastem Čech. Celkové klima je teplotně normální, ovšem srážkově chudé. Léto je dlouhé s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá a s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Čečelice leží v teplé klimatické oblasti. Tato výhodná poloha, navíc v rovinatém terénu se výrazně odráží i na hospodářském zaměření. Oblast je mimořádně vhodná pro pěstování teplomilných rostlin.

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu činí cca 76 %, maximální v prosinci 85 % a minimální v květnu a červnu 68 %.

Změny počasí jsou ovlivňovány i směry větru: oceánský vliv přínášejí větry západní 18%, pevninské větry jihozápadní a jihovýchodní 15%, zřídka kdy vítr ostatních směrů. Za jarního sucha tyto větry dosahují značné rycghlosti, způsobují půdní erozi, zvláště na písčitých půdách. Např. po celé náhorní planině táhnoucí se od železniční tratě před nádražím Byšice až ke košáteckým lesům v délce 4 km. Tyto větry od západu mají ničivou sílu, tím že vysušují půdu a odnášejí sebou nejcennjší jemné půdní částečky. V jižní části katastru Čečelice pod vrchem Cecemínem jsou lesíky, které sílu větru značně zmenšují.
Převážnou část území katastru zaujímají lehčí půdy, písčité a humézní písky po bývalých odvodněných lukách. Na svazích kopců jsou mělčí půdy hlinité a hlinitopísčité. Půdy jsou to výhřevné, sndno obdělávatelné a propustné s malým obsahem humusu.
Větší obsah humusu mají půdy po zoraných lukách. Pod těmito lučními pozemky je značná vrstva rašeliny, pozůstatek slatinné vegetace na zaniklém meandru, neboť tudy kdysi probíhalo tekoucí rameno řeky Labe. Tato rašelina je v podorniční vrstvě až 2 m silná a leží na propustné vrstvě (měli - křídě) 30 cm silné. Rašelina je značně prostoupena uhličitanem vápenatým, který je tvořen ulitami odumřelých korýšů. Donedávna byly na těchto půdách kyselé a zanedbané louky. V 60. letech byly značným nákladem (10 milionů korun) odvodněny a zúrodněny.

Všechny zamokřené části katastru byly v letech 1954 - 1963 odvodněny drenážemi a systémy vodních příkopů. Vodní zdroje na pozemcích, tj. studně mají v průměru hladiny vody kolem 6m. 

Na západní části katastru protéká Košátecký potok s ustálenou intenzitou průtoku po celý rok. Na východní části katastru směrem ke Konětopům vyvěrá ze země silný pramen, odtékající příkopem, v němž po toku několika desítek metrů prosakuje do písčité půdy a mizí. Pramen má vydatnost 30 litrů za minutu a je stálé teploty. Katastrální oblast je nazývána "Močidla".

 

Technická infrastruktura

Vodovod

Obec Čečelice je napojena na skupinový vodovod Kladno – Mělník. Majitelem a provozovatelem vodovodu je VEOLIA Středočeské vodárny, a.s. Částečně je zásobování vodou řešeno individuálním způsobem – domovními studnami.

Kanalizace

Splaškové vody byly v obci Čečelice historicky řešeny přímým napojením do vyhnívací jímky, případně samostatnými žumpami a septiky u jednotlivých objektů, jejichž údržbu a vyprazdňování zajišťují provozovatelé objektů individuálně. Stáří jímek a souvisejících technologií v mnoha případech přesahuje 50 let a stavební stav již nezaručuje požadovanou těsnost vůči okolnímu prostředí, což může mít negativní dopad na kvalitu půdy a povrchových i spodních vod v obci a okolí.

Taktéž původní obecní kanalizace ze 70. let již nemůže sloužit původnímu účelu, z důvodu netěsností a vysokého rizika úniku kontaminace do okolního prostředí.

V letech 1975-1977 byla v Akci „Z“ vybudována čistička odpadních vod typu KSB BC-90. Stavba ČOV však nebyla dokončena a je nefunkčním objektem v havarijním stavu a bez vybavení technologií, který pro svou zastaralost a stavební stav nemůže sloužit požadovanému účelu.

Obec Čečelice usiluje o vybudování a provozování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, zejména proto, aby bylo zaručeno ekologické nakládání se splaškovými vodami, které bude plně pod kontrolou obce a odstraní se veškerá ekologická rizika kontaminace půdy a povrchových i spodních vod plynoucí z nynějšího provozování individuálních žump a septiků, často pokročilého stáří a nevyhovujícího technického stavu a taktéž původní kanalizace ze 70. let. Realizací nové splaškové kanalizace bude možné zcela ukončit provozování stávajících žump a septiků zakončených trativody, resp. přímých svedení splaškových vod do vyhnívací jímky. Připojení objektů na společnou splaškovou kanalizaci je jednoznačně pozitivní krok v ohledu na kvalitu povrchových i podzemních vod a půdy.

Výstavba splaškové kanalizace je zároveň podmiňující investicí pro další plánovaný udržitelný rozvoj obce, který zahrnuje zejména opravy komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a výstavbu a rekonstrukci občanské vybavenosti.

Na výstavbu kanalizace a ČOV je zpracována projektová dokumentace, vydáno Územní rozhodnutí i stavební povolení. V listopadu 2014 byla podána žádost o dotaci.

Plyn

Obec je plynofikována. Pro vytápění a ohřev TUV je tímto využíván převážně zemní plyn. Provozovatelem infrastruktury je RWE.

Elektřina

Elektrifikace obce je zajištěna z rozvodny Toušeň. Negativem je nadzemní elektrické vedení v ulicích Konětopská, Hřbitovní, Nouzov, Břízová, částečně U Drůbežárny, Družstevní, Mikov, konec Dlážděné, které je zastaralé, narušuje vzhled obce a spolu s projektem kanalizace by mělo být přeloženo do země.

 

Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Obec leží na silnici II. třídy č. 244 Praha – Byšice, která se v Byšicích se napojuje na silnici
I. třídy č. 16 Řevničov – Slaný – Mělník – Mladá Boleslav – Jičín – Trutnov – PL. V Čečelicích dále začíná komunikace III. třídy č. 24424, prochází celou obcí směrem k východu a pokračuje směr Konětopy.  Jelikož v katastru obce není žádná cyklostezka, tyto komunikace je využívají i cyklisté. Z hlediska širších dopravních vazeb má pro obec význam silnice I. třídy č. 9 Praha – Mělník vzdálená 8 km, rychlostní komunikace R10 Praha – Mladá Boleslav vzdálená 11 km a dálnice D8 Praha – Lovosice vzdálená 22 km.

Železniční doprava

Katastrálním územím Čečelic prochází železniční trať č. 070 Praha – Turnov. Zastávky se však nacházejí mimo katastrální území v Byšicích, vzdál. 1,8 km a zejména ve Všetatech, 3 km, které jsou železničním dopravním uzlem a kde se trať č. 070 kříží s tratí č. 072 Děčín – Lysá nad Labem.

Letecká doprava

Letecké spojení do evropských i dálkových destinací poskytuje Letiště Praha Ruzyně, vzdálené 47 km.

Místní komunikace

Stav komunikací v obci je různorodý. V dobrém stavu je páteřní komunikace III. třídy č. 24424 směrem na Konětopy a to již včetně nově vybudovaného chodníku. Vyhovující je rovněž stav komunikací Školní, Dlážděná, Hřbitovní, Levá, Břízová a U Drůbežárny.

Následující komunikace jsou v nevyhovujícím stavu: Silnice II. třídy č. 244 procházející obcí z jihu na sever je asfaltová a v úseku od č.p. 91 k č.p. 123, tzn. prakticky v celé trase procházející obcí je asfalt velmi zvrásněný, v zatáčkách vznikají podmínky pro ztrátu adheze vozidel a provoz vozidel je nebezpečný. Ul. U trativodu, U Kapličky a ul. pod sokolovnou jsou nezpevněné s výmoly. Ul. Nouzov trpí výmoly od křižovatky Družstevní až po křižovatku s Hřbitovní. V ul. Družstevní je historický betonový kryt s širokými dilatačními spárami, který častým přejezdem kamionů a zemědělské techniky do ZD způsobuje otřesy podloží a je důvodem praskání zdí v nemovitostech.

Parkování

Veřejné parkovací plochy jsou soustředěny na návsi okolo kostela Sv. Havla. Jejich počet vyhovuje potřebám k běžnému parkování. Individuální plochy pro parkování a odstavování vozidel včetně garáží se nacházejí převážně na soukromých pozemcích.

Chodníky

Obec rekonstruuje chodníky podél komunikací. Vybudován je chodník ze zámkové dlažby podél komunikace III. třídy č. 24424 od křižovatky s II/244 až na konec obce směr Konětopy, a v ulici Hřbitovní. V plánu je chodník v ul. Byšická. Ostatní chodníky jsou v plánu po vybudování kanalizace.

 
Školství a vzdělávání

ŠkolaObec Čečelice je zřizovatelem jednotřídní mateřské školy a základní školy, které sdílejí společnou školní budovu.

Budova školy se nachází ve velmi klidné části obce, je obklopena velkou zahradou, nedaleko je park a hřiště. Budova je jednopatrová, podsklepená, součástí jsou i půdní prostory. V přízemí je umístěna mateřská škola, kuchyně, školní družina, jídelna pro stravování dětí ze ZŠ a šatny. V prvním poschodí se nacházejí dvě učebny základní školy, ředitelna, kabinet a sociální zařízení pro učitele i žáky. V minulých letech byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro chlapce a dívky + školní družina, obě třídy základní školy a školní družina byly vybaveny nastavitelným nábytkem. Budova je pravidelně malována, došlo k výměně vstupních dveří do školní kuchyně, mateřské školy a u zadního vchodu do budovy. Celkovou rekonstrukcí prošla školní kuchyně – nový obklad, spotřebiče, nerezový nábytek, dále mateřská škola, kde je nová podlahová krytina a nábytek.

Z hlediska materiální podpory výuky, vhodnosti vybavení a uspořádání učeben zůstává problémem nedostatečný prostor – v mateřské škole (herna + ložnice + jídelna), školní jídelna = družina + učebna, absence tělocvičny.

Součástí školy je i zahrada. Tato zahrada slouží k relaxaci i k vyučování, neboť zde byla vybudována učebna v přírodě. Děti již mohou k hraní využívat prolézačky, šplhací stěnu, pružinová houpadla, dvou a čtyřmístné vahadlové houpačky, zahradní domek a kryté pískoviště. V areálu školní zahrady bylo instalováno volejbalové hřiště, koš na basketbal, ruské kuželky a trampolína. Pro děti MŠ byly koupeny hravé lavičky a prohazovací lezítko.

Žáci 1. – 5. ročníku se vzdělávají podle vlastního vzdělávacího programu. Od 3. ročníku se jako povinný cizí jazyk vyučuje angličtina. Učitelky ZŠ a MŠ organizují společné akce (divadla, exkurze, plavání, projekty), které vedou k vzájemnému poznávání, k ochotě pomáhat mladším a k vytváření nový kamarádských vztahů. Na II. stupeň ZŠ přecházejí žáci do Byšic (2,5 km) nebo Všetat (3 km). Navazující studium je možné v okolních okresních městech Mělník, Mladá Boleslav a v Praze.

Každý rok v lednu nebo v únoru probíhá zápis do 1. ročníku.

Školní družina

Nejvyšší povolený počet žáků školní družiny je 32. Družina má vytvořený vlastní vzdělávací program, který je zaměřen na přírodu, zdraví a svět kolem nás. Každý rok v lednu nebo v únoru probíhá zápis do 1. ročníku.

Školní jídelna

Nejvyšší povolený počet strávníků je 100. Poskytuje stravování pro žáky ZŠ Čečelice, pro děti MŠ a rovněž pro cizí strávníky (zejm. důchodce).

 

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví

Zdravotnická zařízení se na území obce nenacházejí. Nejbližší zdravotnická péče je dostupná v Byšicích (2,2 km) a ve Všetatech (2,8 km). Jedná se o ordinace praktického, zubního a dětského lékařství. Nejbližší nemocnice jsou v Mělníku (13 km) a v Neratovicích (16 km).

Vozidla záchranné služby vyjíždějí z Mělníka. Legislativně stanovený dojezdový čas do 20 min je splnitelný.

Sociální péče

Byty s pečovatelskou službou se v obci nenacházejí. Obec od r. 2011 uvažuje o jejich zřízení.

Obec nedisponuje ani jinými sociálními službami. Obyvatelé mají spádovostí možnost využít pečovatelské služby poskytované neziskovými organizacemi z Neratovic a Mělníka.

 

Život v obci

Dopravní obslužnost

Hromadná přeprava osob je v řešeném území realizována výhradně autobusovou dopravou. Tu zajišťuje ČSAD Střední Čechy a poskytuje spojení do Byšic, Všetat a 1x denně do/z Prahy. Ve Všetatech je zajištěna návaznost na železniční spoje Praha – Turnov
a Ústí n. L. – Lysá n. L.

Autobusová zastávka slouží pouze pro směr do Všetat a chybí zde přechod pro chodce.  Ve směru do Byšic není prostor pro zřízení zastávky. Cestující čekají na chodníku a autobusy zastavují přímo na komunikaci.

Množství autobusových spojů není vyhovující. Spojení směr Mělník a Praha je málo početné. Chybí spojení směr Brandýs n. L. – Stará Boleslav. Obec se v současné době nepodílí na doplatku veřejné dopravy.

Bezpečnost

Bezpečnost obce v oblasti ochrany obyvatel zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů, Hasičská záchranná služba a Policie ČR, služebna Kostelec n. labem. Obec je vybavena místním bezdrátovým rozhlasem a sirénou pro varování obyvatel před nebezpečím.

Kultura

Kulturní akce je možné pořádat v místní sokolovně anebo v letních měsících ve venkovním prostředí. V průběhu roku se pořádají plesy a taneční zábavy. V Čečelicích zahajuje činnost ochotnické divadlo.

Obec za významného přispění p. doc. Jaroše pořádá výstavky o historii obce. Uvažuje se
o zřízení trvalé expozice o historii. K tomu účelu zastupitelstvo hledá vhodné prostory.

 

Sport a tělovýchova

V obci byla vybudována řada sportovišť: fotbalové hřiště, koupaliště, tenisový kurt, plážový volejbal, dětské hřiště a sokolovna. Veškeré zázemí pro další sportovní a volnočasové aktivity je dostupné v nebližším okolí.

Čečelice jsou obklopeny krajinou polí, remízků a lesů. Nejbližší okolí obce je za sucha velmi příjemné k pěším vycházkám nebo cyklistickým vyjížďkám a lesy vybízejí k houbaření.

V katastru obce není žádná cyklostezka. Obec pracuje na jejím zřízení.

Ve fotbalovém oddílu TJ Sokol Čečelice působí 50 členů. Dospělí hrají zápasy v IV. třídě okresu Mělník. TJ Sokol rozvíjí práci s mládeží. V soutěžích startují družstva dorostu a mladších žáků.

Spolková činnost

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol, Myslivecké sdružení Čečelice – Konětopy, Honební společenstvo Čečelice – Konětopy a Spolek přátel vína „Vínocoptéra“.

Spolky provozují svoji běžnou činnost a také pořádají akce pro veřejnost. Přehled akcí uvádí kalendář. Ve většině případů se jedná už o tradici. Spolky pořádají akce samostatně, nebo ve spolupráci s obcí.

 

akce

pořadatel

Leden

Myslivecký ples

Myslivecké sdružení

Únor

Masopust

Obec

Březen

Josefská zábava

Obec

Duben

Pálení čarodějnic

Sbor dobrovolných hasičů

Květen

Staročeské máje

Čečelská mládež

Červen

Dětský den

Sbor dobrovolných hasičů

Červenec

Turnaj v nohejbale

Sokol?

Srpen

Pouťová zábava

Čečelská lávka

Turnaj v plážovém volejbale

Obec

Sbor dobrovolných hasičů

Soukromý pořadatel

Září

Koloběžkiáda

Sbor dobrovolných hasičů

Říjen

Havelské posvícení

Obec

Listopad

Svatomartinská husa

Spolek přátel vína

Prosinec

Mikulášská besídka

Zpívání v kostele a jarmark

rozsvěcení vánočního stromu

Turnaj ve stolním tenisu

Spolek přátel vína

ŽŠ +MŠ

Obec

Sokol

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Czech POINT

Logo czech point

Obec Čečelice