Obec Čečelice

Současnost

Čečelice letecké fotoObec charakteristická mnoha památkami a krásnou přírodou v okolí, leží ve Středočeském kraji na východním okraji okresu Mělník. Na hranici katastrálního území Čečelice okres Mělník hraničí s okresy Prahy Východ a Mladá Boleslav. Vzdálenost z Čečelic do okresního města Mělník je 14 km po silnici II. třídy č. 244 a I. třídy č. 16. Vzdálenost do centra Prahy je 30 km po silnici II. třídy č. 244. Obec leží ve Středočeské tabuli, Mělnické kotlině v nadmořské výšce 180 - 200 m n. m. v mírném jižním svahu mezi vrchy Cecemín (239 m.n.m. na jihu a Na neckách (240 m.n.n. na severu). Území patří k povodí řeky Labe. Od obce je řeka vzdálená 6,5 km. Ve vzdálenosti 10 km severně se nachází hranice Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, která patří k nejkrásnějším oblastem Mělnicka, Českolipska a Mladoboleslavska a je významným turistickým cílem.

 

Podnebí

Po stránce klimatické patří území obce Čečelice, stejně jako celé Polabí, k suchým teplým oblastem Čech. Celkové klima je teplotně normální, ovšem srážkově chudé. Léto je dlouhé s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá a s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Tato výhodná poloha, navíc v rovinatém terénu se výrazně odráží i na hospodářském zaměření. Oblast je mimořádně vhodná pro pěstování teplomilných rostlin.

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu činí cca 76 %, maximální v prosinci 85 % a minimální v květnu a červnu 68 %.

Změny počasí jsou ovlivňovány i směry větru: oceánský vliv přínášejí větry západní 18%, pevninské větry jihozápadní a jihovýchodní 15%, zřídka kdy vítr ostatních směrů. Za jarního sucha tyto větry dosahují značné rycghlosti, způsobují půdní erozi, zvláště na písčitých půdách. Např. po celé náhorní planině táhnoucí se od železniční tratě před nádražím Byšice až ke košáteckým lesům v délce 4 km. Tyto větry od západu mají ničivou sílu, tím že vysušují půdu a odnášejí sebou nejcennjší jemné půdní částečky. V jižní části katastru Čečelice pod vrchem Cecemínem jsou lesíky, které sílu větru značně zmenšují.

 

Voda a půda

Převážnou část území katastru zaujímají lehčí půdy, písčité a humézní písky po bývalých odvodněných lukách. Na svazích kopců jsou mělčí půdy hlinité a hlinitopísčité. Půdy jsou to výhřevné, sndno obdělávatelné a propustné s malým obsahem humusu.
Větší obsah humusu mají půdy po zoraných lukách. Pod těmito lučními pozemky je značná vrstva rašeliny, pozůstatek slatinné vegetace na zaniklém meandru, neboť tudy kdysi probíhalo tekoucí rameno řeky Labe. Tato rašelina je v podorniční vrstvě až 2 m silná a leží na propustné vrstvě (měli - křídě) 30 cm silné. Rašelina je značně prostoupena uhličitanem vápenatým, který je tvořen ulitami odumřelých korýšů. Donedávna byly na těchto půdách kyselé a zanedbané louky. V 60. letech byly značným nákladem (10 milionů korun) odvodněny a zúrodněny.

Všechny zamokřené části katastru byly v letech 1954 - 1963 odvodněny drenážemi a systémy vodních příkopů. Vodní zdroje na pozemcích, tj. studně mají v průměru hladiny vody kolem 6m. 

Na západní části katastru protéká Košátecký potok s ustálenou intenzitou průtoku po celý rok. Na východní části katastru směrem ke Konětopům vyvěrá ze země silný pramen, odtékající příkopem, v němž po toku několika desítek metrů prosakuje do písčité půdy a mizí. Pramen má vydatnost 30 litrů za minutu a je stálé teploty. Katastrální oblast je nazývána "Močidla".

 

Školství a vzdělávání

ŠkolaObec Čečelice je zřizovatelem jednotřídní mateřské školy a základní školy, které sdílejí společnou školní budovu.

Budova školy se nachází ve velmi klidné části obce, je obklopena velkou zahradou, nedaleko je park a hřiště. Budova je jednopatrová, podsklepená, součástí jsou i půdní prostory. V přízemí je umístěna mateřská škola, kuchyně, školní družina, jídelna pro stravování dětí ze ZŠ a šatny. V prvním poschodí se nacházejí dvě učebny základní školy, ředitelna, kabinet a sociální zařízení pro učitele i žáky. V minulých letech byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro chlapce a dívky + školní družina, obě třídy základní školy a školní družina byly vybaveny nastavitelným nábytkem. Budova je pravidelně malována, došlo k výměně vstupních dveří do školní kuchyně, mateřské školy a u zadního vchodu do budovy. Celkovou rekonstrukcí prošla školní kuchyně – nový obklad, spotřebiče, nerezový nábytek, dále mateřská škola, kde je nová podlahová krytina a nábytek.

Z hlediska materiální podpory výuky, vhodnosti vybavení a uspořádání učeben zůstává problémem nedostatečný prostor – v mateřské škole (herna + ložnice + jídelna), školní jídelna = družina + učebna, absence tělocvičny.

Součástí školy je rekonstruovaná zahrada v přírodním stylu, nazvaná zahradní pokojíčky.

Žáci 1. – 5. ročníku se vzdělávají podle vlastního vzdělávacího programu. Od 3. ročníku se jako povinný cizí jazyk vyučuje angličtina. Učitelky ZŠ a MŠ organizují společné akce (divadla, exkurze, plavání, projekty), které vedou k vzájemnému poznávání, k ochotě pomáhat mladším a k vytváření nový kamarádských vztahů. Na II. stupeň ZŠ přecházejí žáci do Byšic (2,5 km) nebo Všetat (3 km). Navazující studium je možné v okolních okresních městech Mělník, Mladá Boleslav a v Praze.

Každý rok v lednu nebo v únoru probíhá zápis do 1. ročníku.

Školní družina

Nejvyšší povolený počet žáků školní družiny je 32. Družina má vytvořený vlastní vzdělávací program, který je zaměřen na přírodu, zdraví a svět kolem nás. Každý rok v lednu nebo v únoru probíhá zápis do 1. ročníku.

Školní jídelna

Nejvyšší povolený počet strávníků je 100. Poskytuje stravování pro žáky ZŠ Čečelice, pro děti MŠ a rovněž pro cizí strávníky (zejm. důchodce).

 

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnická zařízení se na území obce nenacházejí. Nejbližší zdravotnická péče je dostupná v Byšicích (2,2 km) a ve Všetatech (2,8 km). Jedná se o ordinace praktického, zubního a dětského lékařství. Nejbližší nemocnice jsou v Mělníku (13 km) a v Neratovicích (16 km).

Vozidla záchranné služby vyjíždějí z Mělníka. Legislativně stanovený dojezdový čas do 20 min je splnitelný.

Sociální péče

Byty s pečovatelskou službou se v obci nenacházejí.

Obec nedisponuje ani jinými sociálními službami. Obyvatelé mají spádovostí možnost využít pečovatelské služby poskytované neziskovými organizacemi z Neratovic a Mělníka.

 

Život v obci

Dopravní obslužnost

Hromadná přeprava osob je v řešeném území realizována výhradně autobusovou dopravou spadající pod PID. Tu zajišťuje ČSAD Střední Čechy a poskytuje spojení zejména do Byšic a Všetat. Ve Všetatech je zajištěna návaznost na železniční spoje Praha – Turnov
a Ústí n. L. – Lysá n. L.

Bezpečnost

Bezpečnost obce v oblasti ochrany obyvatel zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů, Hasičská záchranná služba a Policie ČR, služebna Kostelec n. labem. Obec je vybavena kamerovým systémem, místním bezdrátovým rozhlasem a sirénou pro varování obyvatel před nebezpečím.

Kultura

Kulturní akce je možné pořádat v místní sokolovně anebo v letních měsících ve venkovním prostředí. V průběhu roku se pořádají plesy a taneční zábavy. 

Obec za významného přispění místního pana kronikáře pořádá výstavky o historii obce. Vzniklo místní malé muzeum s trvalou expozicí o historii.

 

Sport a tělovýchova

V obci byla vybudována řada sportovišť: fotbalové hřiště, koupaliště, tenisový kurt, plážový volejbal, dětské hřiště a sokolovna. Veškeré zázemí pro další sportovní a volnočasové aktivity je dostupné v nebližším okolí.

Čečelice jsou obklopeny krajinou polí, remízků a lesů. Nejbližší okolí obce je za sucha velmi příjemné k pěším vycházkám nebo cyklistickým vyjížďkám a lesy vybízejí k houbaření.

V obci se křižují dvě cyklotrasy.

Ve fotbalovém oddílu TJ Sokol Čečelice působí 50 členů. TJ Sokol rozvíjí práci s mládeží. 

 

Spolková činnost

V obci působí Sbor dobrovolných hasičůTělovýchovná jednota SokolMyslivecké sdružení Čečelice – Konětopy a Honební společenstvo Čečelice – Konětopy.

Spolky provozují svoji běžnou činnost a také pořádají akce pro veřejnost. Přehled akcí uvádí kalendář. Ve většině případů se jedná už o tradici. Spolky pořádají akce samostatně, nebo ve spolupráci s obcí.
 

Technická infrastruktura

Vodovod

Obec Čečelice je napojena na skupinový vodovod Kladno – Mělník. Majitelem a provozovatelem vodovodu je VEOLIA Středočeské vodárny, a.s. Částečně je zásobování vodou řešeno individuálním způsobem – domovními studnami.

Kanalizace

Obec Čečelice vybudovala novou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod, zejména proto, aby bylo zaručeno ekologické nakládání se splaškovými vodami, které bude plně pod kontrolou obce a odstraní se veškerá ekologická rizika kontaminace půdy a povrchových i spodních vod plynoucí z dřívějšího provozování individuálních žump a septiků, často pokročilého stáří a nevyhovujícího technického stavu a taktéž původní kanalizace ze 70. let. Připojení objektů na společnou splaškovou kanalizaci je jednoznačně pozitivní krok v ohledu na kvalitu povrchových i podzemních vod a půdy.

Plyn

Obec je plynofikována. Pro vytápění a ohřev TUV je tímto využíván převážně zemní plyn. Provozovatelem infrastruktury je Innogy.

Elektřina

Elektrifikace obce je zajištěna z rozvodny Toušeň. Negativem je nadzemní elektrické vedení v ulicích Konětopská, Hřbitovní, Nouzov, Břízová, částečně U Drůbežárny, Družstevní, Mikov, konec Dlážděné, které je zastaralé, narušuje vzhled obce a spolu s projektem kanalizace by mělo být přeloženo do země.

 

Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Obec leží na silnici II. třídy č. 244 Praha – Byšice, která se v Byšicích se napojuje na silnici
I. třídy č. 16 Řevničov – Slaný – Mělník – Mladá Boleslav – Jičín – Trutnov – PL. V Čečelicích dále začíná komunikace III. třídy č. 24424, prochází celou obcí směrem k východu a pokračuje směr Konětopy.  Jelikož v katastru obce není žádná cyklostezka, tyto komunikace je využívají i cyklisté. Z hlediska širších dopravních vazeb má pro obec význam silnice I. třídy č. 9 Praha – Mělník vzdálená 8 km, rychlostní komunikace R10 Praha – Mladá Boleslav vzdálená 11 km a dálnice D8 Praha – Lovosice vzdálená 22 km.

Železniční doprava

Katastrálním územím Čečelic prochází železniční trať č. 070 Praha – Turnov. Zastávky se však nacházejí mimo katastrální území v Byšicích, vzdál. 1,8 km a zejména ve Všetatech, 3 km, které jsou železničním dopravním uzlem a kde se trať č. 070 kříží s tratí č. 072 Děčín – Lysá nad Labem.

Letecká doprava

Letecké spojení do evropských i dálkových destinací poskytuje Letiště Praha Ruzyně, vzdálené 47 km.

Místní komunikace

Stav komunikací se zlepšuje probíhajícími rekonstrukcemi a popisuje jej Program rozvoje obce.

Parkování

Veřejné parkovací plochy jsou soustředěny na návsi okolo kostela Sv. Havla. Jejich počet vyhovuje potřebám k běžnému parkování. Individuální plochy pro parkování a odstavování vozidel včetně garáží se nacházejí převážně na soukromých pozemcích.

Chodníky

Obec rekonstruuje chodníky podél komunikací. Aktuální stav popisuje Program rozvoje obce.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

PODĚKOVÁNÍ

Zahradní pokojíčky v ZŠ a MŠ Čečelice

Czech POINT

Logo czech point

Obec Čečelice