Obec Čečelice

Územní plán

Základní zásady urbanistické koncepce

 • Rozvoj Čečelic především jako obytného sídla, při současném zachování tradičního zemědělského charakteru obce.
 • Plošný rozvoj zástavby úměrný reálným rozvojovým možnostem území, s ohledem na kapacity dopravní a technické infrastruktury i veřejné vybavenosti a na možnosti jejího rozšíření, i s ohledem na ochranu hodnot území a limity využití území.
 • Rozvoj obce soustředěný především do enkláv v návaznosti na zastavěné území.
 • Ochrana nezastavěného území před zástavbou a jiným nevhodným využitím.
  Zvýšení prostupnosti krajiny.
  Zachování charakteru a struktury stávající zástavby.

Bydlení

 • Bydlení je hlavní rozvíjející se funkcí v řešeném území.
 • Navrženy jsou plochy jak pro venkovské bydlení, tak smíšené bydlení venkovské.
 • Územní plán předpokládá výhradně nízkopodlažní zástavbu RD.
 • Občanské vybavení
 • Stávající zařízení občanského vybavení, jak v oblasti veřejné infrastruktury, tak vybavenosti komerčního charakteru, jsou stabilizována.
 • Navržena je plocha zařízení pro seniory (Z08) a plocha pro novou MŠ (Z09).

Sport

 • Stávající plochy sportovní vybavenosti jsou územním plánem stabilizovány.
 • Navržena je plocha pro nové fotbalové hřiště (Z12).

Rekreace

 • Rozvoj nepobytové rekreace – návrh nové cyklotrasy, naučné stezky a dalších pěších tras v krajině.
 • Plocha rekreace – oddechová se navrhuje na jižním okraji obce u plochy pro novou mateřskou školu (K-RO01).
 • Rekreační využití pískovny (K-A06).

Výroba

 • Stávající plochy výroby jsou dostatečné a jsou stabilizovány.
 • Bývalý zemědělský areál se kromě jižní části, která je ponechána v zemědělské výrobě VZ, zařazuje do ploch lehké výroby VL. Cílem je zlepšení stavu areálu, který má v současné době charakter brownfieldu (zejména odstranění ekologických zátěží, havarijního stavu budov, zabezpečení proti vstupu cizích osob).

Veřejná prostranství

 • Veřejná prostranství včetně ploch veřejné zeleně – budou chráněna před zástavbou a jiným nevhodným využitím.
 • Navrženy jsou nové plochy veřejné zeleně a veřejné prostranství v krajině: v předprostoru hřbitova (Z15), před plochou pro novou mateřskou školu (část Z09), veřejné prostranství v krajině u nové kapličky (K-PP02)

Textová část

Cecelice_navrh_vydany.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 975,49 kB
Staženo: 416×
Vloženo: 2. 3. 2022

Odůvodnění

Cecelice_oduvodneni_vydane.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,23 MB
Staženo: 275×
Vloženo: 2. 3. 2022

P1 Základní členění území

P1_ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,45 MB
Staženo: 283×
Vloženo: 2. 3. 2022

P3 Veřejně prospěšné stavby a opatření

P3_VPZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,09 MB
Staženo: 254×
Vloženo: 2. 3. 2022

P2 Hlavní výkres

P2_HLV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,27 MB
Staženo: 551×
Vloženo: 2. 3. 2022

O1 Koordinační výkres

O1_KOV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 16,28 MB
Staženo: 312×
Vloženo: 2. 3. 2022

O2 Předpokládané zábory půdního fondu

O2_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,37 MB
Staženo: 309×
Vloženo: 2. 3. 2022

O3 Zásobování pitnou vodou a odkanalizování

O3_VAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,83 MB
Staženo: 268×
Vloženo: 2. 3. 2022

O4 Energetika, spoje

O4_ENS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,87 MB
Staženo: 238×
Vloženo: 2. 3. 2022

O5 Výkres širších vztahů

O5_SUV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,39 MB
Staženo: 220×
Vloženo: 2. 3. 2022

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

PODĚKOVÁNÍ

Zahradní pokojíčky v ZŠ a MŠ Čečelice

Czech POINT

Logo czech point

Obec Čečelice